Valberedning

Vid årsstämman den 26 april 2018 beslutades att valberedningen ska bestå av de fyra röstmässigt största ägarna. Mandattiden för valberedningen föreslås gälla tills ny valberedning konstituerats. I samband med utgången av tredje kvartalet kontaktar styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i bolaget och uppmanar dessa att snarast utse sin representant till valberedningen. Avstår aktieägare sin rätt att utse ledamot, ska rätten att utse ledamot övergå till den närmast följande största aktieägaren. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Valberedning har nu utsetts och den består av:

  • Vegard Søraunet (ODIN Fonder)
  • Björn Henriksson (Nordea Fonder) 
  • Per Olof Andersson 
  • Claes Mellgren 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skriva till: 

Valberedningen 
AQ Group AB
Regattagan 29
723 48 Västerås
Sverige