Årsstämma 2019

Årsstämman kommer att hållas den 25 april 2019, kl. 18:00 på Aros Congress Center, Munkgatan 7, i Västerås.

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 17 april 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 17 april 2019. Anmälan görs lämpligast per e-post till aq.stamma@aqg.se eller via post till AQ Group AB, Årsstämma, Regattagatan 29, 723 48 Västerås. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefon, eventuella biträden och antal aktier uppges. Aktieägare som företräds genom ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.  Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan och kan även begäras under adress enligt ovan.

AQ Fullmaktsformulär stämma 2019.pdf

Valberedningens förslag till val av styrelse 2019.pdf

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare AQ Group 2019.pdf