Bolagstyrningsrapport

Bolagsstyrningen i AQ Group AB (publ) innebär att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, genom en kombination av skrivna regler och praxis. AQ Group följer i tillämpliga delar ”Svensk kod för bolagsstyrning” som gäller för svenska bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad (NASDAQ Stockholm).

Kodens princip är att följa eller förklara. AQ Group avviker från koden såvitt avser valberedningen. Bolagets VD ingår i valberedningen trots att VD enligt Koden inte skall vara ledamot av valberedningen. Avikelsen förklaras av det faktum att VD är största ägare, med en ägarandel på nästan 30% av aktierna i Bolaget, motiverar att VD ingår i valberedningen. 

Alla AQs bolagsstyrningsrapporter finns i sin helhet här.